COLT+RANE
yimmyayo:

Original Lego Patent by G.K. Christiansen (1961)
Happy Birthday John Frusciante